Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A tájékoztató a Valkyr Informatikai Kft. (a továbbiakban: Valkyr Kft.) valkyr.hu címen elérhető portáljával folytatott személyes adatkezelésre vonatkozik.

A portállal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a Valkyr Kft. az adatkezelő. A Valkyr Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a Valkyr Kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a valkyr.hu portálon közzéteszi.

ADATKEZELŐ

adatkezelő megnevezése:

Valkyr Informatikai Kft.

adatkezelő nyilvántartási (cégjegyzék) száma:

01-09-929529

adatkezelő székhelye és postacíme:

1025 Budapest, Szeréna köz 6/b

adatkezelő képviseletére jogosult személy:

Böröcz Gergely ügyvezető igazgató

adatkezelő elektronikus postacíme:

valkyr@valkyr.hu

adatkezelő telefonszáma:

+36 1 699 9090

adatkezelő telefax száma:

+36 1 699 9091

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A Valkyr Kft. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a Valkyr Kft. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A Valkyr Kft. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

A Valkyr Kft. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE

A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását.

A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – személyes adatokat is gyűjtünk.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:

 • az érintett neve;
 • elektronikus postafiók címe;
 • opcionálisan telefonszáma; illetve
 • az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a regisztráció, kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

A fentieken túl, a Valkyr Kft. információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

A Valkyr Kft. különleges személyes adatokat nem kezel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

Regisztrációval összefüggő személyes adatkezelés

A Valkyr Kft. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése, információmegosztás

a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása

az érintett neve; elektronikus postafiók címe; opcionálisan telefonszáma; illetve az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása

IP címek rögzítése

a portálok jogszerű és biztonságos működtetése, integritás-védelme; a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása

a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Valkyr Kft. jogos érdekeinek érvényesítése

Az érintettnek a portálok eléréséhez használt IP címe

A Valkyr Kft. az információmegosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketing célú információkhoz, a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információmegosztás letiltására.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Valkyr Kft. a jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (Regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatok);
 • az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig (IP címek rögzítése)

kezeli.

ÉRINTETT JOGAI

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult a regisztrációval összefüggésben rögzített és tárolt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban visszavonni a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását az adatkezelőhöz intézett bármilyen formában tett nyilatkozattal.

Ez esetben az adatkezelő késedelem nélkül törli az érintett a regisztrációval összefüggésben tárolt személyes adatait kivéve, ha e Tájékoztatóban foglalt olyan körülmény áll fenn, mely alapján az adatkezelő személyes adatok törlését megtagadhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog a kezelt személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által rögzített és tárolt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon adatfeldolgozókról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, továbbá a bírósághoz fordulás jogáról;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a hozzáférési kérelmét, akkor az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére az információkat kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan olyan esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatok másolatának az érintett rendelkezésére bocsátását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn kívül további érintett(ek) személyes adatait is tartalmazza.

Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a másolat rendelkezésre bocsátásáról, ide értve különösen a kérelmezett személyes adatok felhasználásával elérni kívánt cél és a felhasználásnak a további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatok összehasonlító vizsgálatát.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rögzítették és tárolták;
 2. az adatkezelő munkavállalójának nem minősülő érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. vagy a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem élhet a törlés jogával, amennyiben az adatkezelés:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja az adatkezelő által rögzített személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a rögzített személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő által rögzített személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja, amennyiben a korlátozás feltételei már nem állnak fenn.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adataival kapcsolatban jogosult arra, hogy ezeket az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

E jog gyakorlása során az érintett kérheti a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatkezelő különösen olyan esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatoknak az érintett rendelkezésére bocsátását, továbbá másik adatkezelőnek történő továbbítását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn kívül további érintett(ek) személyes adatait is tartalmazzák.

Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a kérelmezett személyes adatok rendelkezésre bocsátásáról, illetve továbbításáról, ide értve különösen személyes adatok felhasználásával elérni kívánt cél és a felhasználásnak a további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatának összehasonlító vizsgálatát.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy tiltakozzon az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezelések ellen az adatkezelőnél.

Ebben az esetben az adatkezelő a jogos érdekeinek érvényesítése alapján kezelt személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a munkavállaló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelő elősegíti az érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogainak gyakorlását. Az adatkezelő az érintett e jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján tett intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.

Az adatkezelő intézkedésének elmaradása esetén az érintett jogosult az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett e Tájékoztatóban foglalt jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

ADATBIZTONSÁG

A portálok, a Valkyr Kft. azokat kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Valkyr Kft. a biztonságról, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés megelőzéséről megfelelő és kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel, szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A Valkyr Kft. érintett adataihoz hozzáférő valamennyi munkatársa és szerződéses partnere kötelezettséget vállalt a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megóvására.

Jelen adatvédelmi tájékoztató visszavonásig érvényes!

Budapest, 2020.01.09.